Thứ 203182019

LAST_UPDATE01:40:53 PM

Chức năng nhiệm vụ phòng Tài chính - Kế hoạch

Xây dựng kế hoạch tài chính của trường đáp ứng nhiệm vụ và chiến lược phát triển trong từng giai đoạn.

- Tham mưu cho chủ tài khoản thực hiện thu đủ, chi đúng giải quyết kịp thời các khoản chi phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất, các chế độ theo quy định của nhà trường và từng bước đáp ứng chế độ chính sách theo quy định hiện hành trên cơ sở khả năng hiện có của nhà trường.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện mua sắm, quản lý sửa chữa cơ sơ vật chất, trang thiết bị và bảo trì các thiết bị văn phòng, điện thoại, văn phòng phẩm, điện nước.

- Tham mưu cho nhà trường tổ chức công tác quản trị thiết bị, tài sản, cung ứng vật tư thực tập thực hành cho học sinh.

- Thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên cơ hữu theo quy định của nhà nước. Thực hiện mua bảo hiểm cho học sinh.