Thứ 203182019

LAST_UPDATE01:40:53 PM

Công khai đội ngũ CB-GVTHÔNG BÁO

 Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, năm học 2013 – 2014

STT

Nội dung

Tổng số

Hình thức tuyển dụng

Chức danh

Trình độ đào tạo

Ghi chú

Trước NĐ 116 và NĐ 116

Các hợp đồng khác

Giáo sư

Phó Giáo sư

Tiếnsĩ

Thạc sĩ

Đại học

Cao đẳng

Trình độ khác

 

Tổng số giáo viên,  cán bộ quản lý và nhân viên

223 119 104


29 183

 

I

Giáo viên

 173

69 

 104

 

 

 

 23

150 

 

 

 

1

Kế toán doanh nghiệp

25

13

12

 

   

08

17

 

 

 

2

Marketing

09

03

06

 

 

 

04

05

 

 

 

3

Hướng dẫn du lịch

08

03

05

 

 

   

08

 

 

 

4

Quản trị Mạng máy tính

13

07

06

 

 

 

02

11

   

 

5

Thiết kế và Quản trị Web

07

03

04

 

 

 

01

06

   

 

6

Điều dưỡng

27

04

23

 

 

 

02

25

   

 

7

Dược sĩ trung cấp

36

16

20

 

 

 

04

32

 

 

 

8

Y sĩ

39

18

21

 

 

 

02

37

 

 

 

9

Hộ sinh

09

02

07

 

 

 

 

09

 

 

 

II

Cán bộ quản lý và nhân viên

50 50


01 06 33 5 5

 

1

Hiệu trưởng

01

01

 

 

 

 01

 

 

 

 

 

2

Phó Hiệu trưởng

03

03

 

 

 

 

03

 

 

 

 

3

Khoa, phòng, ban...

11

11

 

 

 

 

03

08

 

 

 

4

Nhân viên

35

35

 

 

 

 

 

25

05

05

 

Ghi chú:

    - Hình thức tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)
    - Hình thức Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)

 

 

 

 

 

Nơi nhận:
    - Sở Giáo dục và Đào tạo  TP.HCM (để b/c);
    - Lưu VT.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2013
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký) 

ThS. Nguyễn Quang Bình