Thứ 203182019

LAST_UPDATE01:40:53 PM

Giới thiệu phòng Tài chính - Kế hoạch

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

 • Chức năng:
  • Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động tài chính và chế độ kế toán. Thực hiện quản lý tập trung và sử dụng hiệu quả các nguồn tài chính của trường theo các chế độ quy định của Nhà nước.
 • Nhiệm vụ:
  • Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn.
  • Lập dự toán, tổ chức công tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp và nguồn quỹ tự tạo hàng năm của trường theo quy định của pháp luật về kế toán và mục lục ngân sách nhà nước.
  • Đôn đốc thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản học phí, lệ phí của HSSV; các khoản thu nộp nghĩa vụ của các đơn vị thuộc trường có hoạt động thu, chi tài chính. Tham mưu cho BGH tạo nguồn thu cho trường.
  • Tham gia xây dựng, chỉnh sửa quy chế chi tiêu nội bộ và phương án phân phối các nguồn vốn tự tạo của trường.
  • Quản lý và sử dụng các nguồn vốn được cấp theo quy định.
  • Thực hiện việc chi trả tiền lương, các khoản phụ cấp cho cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng; chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho HSSV và tất cả các khoản chi phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị của trường theo đúng quy định hiện hành.
  • Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản của Nhà nước về quản lý tài chính, tổ chức việc kiểm tra tài chính đối với các đơn vị có hoạt động thu chi tài chính và sử dụng ngân sách.
  • Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức quản lý thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn tài chính, tài sản của trường.
  • Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ kế toán hiện hành. Bảo quản, lưu trữ các chứng từ kế toán theo quy định.
  • Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường.
  • Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các trang thiết bị được nhà trường giao.
  •  Quản lý toàn diện CB.NV trong Phòng, đề nghị khen thưởng, kỷ luật, chăm lo đời sống, vật chất, văn hóa tinh thần cho CB,NV của Phòng.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.