Thứ 203182019

LAST_UPDATE01:40:53 PM

Mẫu bảng chấm công

DANH SÁCH CHẤM CÔNG CBNV 
THÁNG .. / 201…
                         
NGÀY  THỨ BUỔI NV1 NV2 NV3 NV3           GHI CHÚ
1   S                    
C                    
T                    
2   S                    
C                    
T                    
3   S                    
C                    
T                    
4   S                    
C                    
T                    
5   S                    
C                    
T                    
6   S                    
C                    
T                    
7   S                    
C                    
T                    
8   S                    
C                    
T                    
9   S                    
C                    
T                    
10   S                    
C                    
T                    
11   S                    
C                    
T                    
12   S                    
C                    
T                    
13   S                    
C                    
T                    
14   S                    
C                    
T                    
15   S                    
C                    
T                    
16   S                    
C                    
T                    
17   S                    
C                    
T                    
18   S                    
C                    
T                    
19   S                    
C                    
T                    
20   S                    
C                    
T                    
21   S                    
C                    
T                    
22   S                    
C                    
T                    
23   S                    
C                    
T                    
24   S                    
C                    
T                    
25   S                    
C                    
T                    
26   S                    
C                    
T                    
27   S                    
C                    
T                    
28   S                    
C                    
T                    
29   S                    
C                    
T                    
30   S                    
C                    
T                    
31   S                    
C                    
T                    
                         
  Ghi chú:   NV = Nhân viên