Thứ 607282017

LAST_UPDATE01:40:53 PM

Nhân sự phòng Tài chính - Kế hoạch

Ông: Nguyễn Minh Huy - Nhân viên

 

- Tiếp nhận hợp đồng kinh tế, kiểm tra nội dung các hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán
- Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng, nhà cung cấp
- Xác nhận hóa đơn bán hàng, nhà thanh toán
- Kiểm tra công nợ
- Liên lạc thường xuyên với các bộ phận/ cản bộ quản trị về tình hình thực hiện hợp đồng
- Theo dõi tình hình đóng học phí
- Theo dõi tình hình thực hiên các hợp đồng kinh tế, dịch vụ các bộ phân
- Thực hiện Thu - Chi theo quy chế