Thứ 203182019

LAST_UPDATE01:40:53 PM

Không được sử dụng tiền mặt khi góp vốn vào doanh nghiệp khác

Nội dung trên là một trong những quy định được nêu ra trong Thông tư 09/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt.

Cũng theo thông tư này, khi thực hiện các giao dịch giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác,doanh nghiệp chỉ được sử dụng hình thức thanh toán bằng Séc; thanh toán bằng ủy nhiệm chi chuyển tiền và các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt khác phù hợp với quy định hiện hành.

Thông tư cũng quy định hình thức thanh toán bằng Séc; thanh toán bằng ủy nhiệm chi chuyển tiền và các hình thức không sử dụng tiền mặt khác cũng được áp dụng với các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng khi thực hiện các giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng khi thực hiện giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau bằng tài sản, đối trừ công nợ, chuyển giao nghĩa vụ nợ thực hiện theo pháp luật về doanh nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17-3.